/>

Fokus og satsingsområder

Her finner dere litt om hvem vi er, hva vi mener er viktig for å drive barnehagen vår, og hvilke områder vi satser spesielt på nå om dagen.

Livsmestring og Helse

I Tønsberg kommune jobber vi tverrfaglig for å  skape robuste barn, unge og voksne.

Dette gHjertesteinjør vi gjennom smart oppvekst. Det  er basert på verdier, et tankesett og en grunnholdning

I Linnestad barnehage er dette en stor del av måten vi arbeider på i hverdagen , i prosjekter og med alle fagområder. Dette er en viktig grunnmur for oss i arbeidet med sosial kompetanse og livsmestring.

Styrkefokus: Fokus på personlige egenskaper/styrker, og det som fungerer bra i organisasjonen.

Medvirkning: Alle stemmer er like mye verdt. Barn, foreldre og ansatte skal få medvirke.

Anerkjennelse: Oppleve å bli sett på med positive øyne, og fortalt med ord og kroppsspråk at du er verdifull.

Relasjoner: Vi er i relasjon hele tiden, og  relasjonene påvirker oss. vi jobber kontinuerlig med å skape gode relasjoner til hverandre.

Trening: skal  man lykkes må det trenes. Vi må alle øve for å bli den beste utgaven av oss selv, og en god samfunnsborger som vil det beste for de rundt seg.

Vi arbeider for å ha en fysisk og psykisk helsefremmede hverdag. I dette arbeidet har vi fokus på aktivitet, bevegelsesglede og en sunt og variert kosthold, vi arbeider for å skape et inkluderende fellesskap der vi blant annet har fokus på leke- og læringsmiljøer, prosjektarbeid og tilknytning.

 

 

Tilknytning og overganger

Overgang hjem - barnehage

 •  Tilbud om besøksdager i forkant av barnehagestart.
 •  Foreldremøte på våren for nye barn.
 •  Alle nye barn får sin egen primærkontakt i oppstarten
 •  Faste rutiner ved oppstart, tilrettelagt for den enkelte:

Overganger innad i barnehagen:

 •  Samarbeid på tvers av avdelinger gjennom hele barnehageåret, felles turdager
 •  Møtepunkter ved felles frokost og utetid.
 •  Besøke systematisk ny avdeling med trygge voksne i forkant av avdelingsbytte.
 •  Tilstrebe at en kjent voksen følger over til ny avdeling

Felles prosjekt - grenseobjekt

I forkant av oppstart blir dere presentert for et grenseobjekt. Grenseobjektet er et bilde av en gjenstand eller ting som vi skal bli bedre kjent med i barnehagen. I forkant av oppstart hjelper foreldrene barnet med bli kjent med grenseobjektet.

 •  Opplevelse av sammenheng
 •  Noe kjent i det ukjente
 •  Noe å være sammen om, som skaper en vi-følelse

 

Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen er et verktøy vi kan bruke for forstå og møte barnas behov. «Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine» (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).

Vi er opptatt av å skape trygge tilknytningsrelasjoner, tilhørighet i et inkluderende miljø og en opplevelse av å være en viktig brikke i fellesskapet. Trygghetssirkelen hjelper oss med blant annet å være:

 • Større: ta grep, organisere, forberede, ha kontroll
 • Sterkere: emosjonelt sterkere
 • Klokere: forstå og forklare, sette tydelige grenser med varme og godhet
 • God: sørge for at barnet opplever oss som gode, snille og vennlig

(Mer informasjon om trygghetssirkelen finner du på folkom.no)

  Trygghetssirkelen

Demokratiske møteplasser

I barnehageåret 2022-23 har vi som mål å jobbe med demokratiske møteplasser. Som rammeplanen sier; "Økt magfold og individuelisering gir behov for demokratiforståelse, respekt for forskjellighet og positive holdninger til å leve sammen i fellesskap. (KDP, 2017:8)

Som en delLøven av det å skape trygghet og et inkluderende fellesskap i barnehagen , vil vi dette barnehageåret bruke Løven som et felles grenseobjekt.  Løven vil fungere både som brobygger mellom avdelinger og mellom  hjem og barnehage.  Løven skal gi barna en opplevelse av sammenheng og mening i barnehagehverdagen. Løven som grenseobjekt vil også være med på å skape samhold i barnehagen, ved at små og store får være med på felles erfaringer og opplevelser. Dette vil inspirere til lek og utforskning. 

Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å legge til rette for at barna opplever seg som aktive deltagere i et inkluderende felleskap. Vi ønsker å ta utgangspunkt i barnas interesser, løfte disse frem og bruke dem videre til å utvikle prosjektet. Læring skjer når barnet er aktiv i felleskapet og når det får mulighet til å undersøke og fordype seg i det som virker spennende.

I Linnestad barnehage mener vi at det fysiske leke og –læringsmiljøet kan være inngangsport til å skape demokratiske møteplasser. Miljøet med dets utforming og materiell kan bidra til etablering av felles arenaer hvor medvirkning, autonomi og mangfold står sentralt. Utforming av våre leke og –læringsmiljøer er preget av barnas interesser, dynamikk, tilgjengelighet, balansen mellom sterk og svak kodet materiell, og ikke minst pågående prosjekter.

LekemiljøLekemiljø2

KO-løftet

Barnehagen vår deltar i Kompetanseløftet som er pilotprosjekt i spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Dette pilotprosjektet skal pågå i barnehageårene 21/22 og 22/23.

Kompetanseløftet skal bidra til at kommuner og fylkeskommuner har tilstrekkelig kompetanse som er så tett på barna at alle får et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud, ikke minst barna med behov for særskilt tilrettelegging.

Som et samarbeidsprosjekt sammen med PPT skal vi dette barnehageåret arbeide med implementering av ASK i det allmennpedagogiske arbeidet i Linnestad. Det vil si Alternativ Supplerende Kommunikasjon, som kan bestå av symboler og enkle tegn.

Et godt språkmiljø skal stimulere til utvikling av:

 •  språkets innhold, hva barnet uttrykker
 •  språkets form, på hvilken måte barnet uttrykker seg, og
 •  hvordan språket brukes, med hvilken hensikt barnet uttrykker seg

Bruk av uttrykksformer som håndtegn og grafiske symbol bidrar til språklig mangfold i barnehagen. Det kan være en god støtte for forståelse, struktur og forutsigbarhet for mange barn, uten at de nødvendigvis har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) for å kunne uttrykke seg. (Statped)

ASK